Hướng dẫn tính mức tổn hại skill Pokemon gây ra theo cấp độ hiện tại

Mức độ tổn hại chính xác mà “skill” của Pokemon gây ra trong game Pokemon Go sẽ phụ thuộc vào cả chỉ số tấn công, phòng thủ thực tại của Pokemon, bên cạnh sức công phá chung của “skill”.Với những bạn trẻ đã chơi Pokemon Go một thời gian đến mức thông thạo, ICTnews từng có khá chi tiết về cách xac định mức độ mạnh, yếu, hiệu quả hay không hiệu quả giữa các chiêu thức (skill) của một Pokemon và giữa các cặp chiêu thức. Mặc dù vậy, so sánh như vậy vẫn ở mức tương đối nhất định vì theo từng cấp độ Pokemon của bạn, cùng một “skill” sẽ gây ra khác nhau.

Hay chính xác hơn mức độ tổn hại mà “skill” gây ra sẽ phụ thuộc vào chỉ số tấn công, phòng thủ hiện tại của Pokemon và các chỉ số này phụ thuộc vào “level” của Pokemon. Đây là điều ai cũng hình dung ra nhưng công thức chính xác thì gần như không xác định được. Duy chỉ có một chuyên gia Pokemon Go trên mạng đưa ra được công thức tương đối cụ thể phản ánh mối quan hệ giữa mức độ tổn hại mà “skill” gây ra với chỉ số công, thủ hiện tại và cộng đồng người chơi Pokemon Go có thể lấy đó làm tham khảo lúc này.

Người chơi Pokemon Go cần tham khảo công thức này vì sẽ có lúc phải so sánh hiệu quả đấu Gym của cả các Pokemon khác loài với điều kiện có cùng bộ “skill” có thể coi là chuẩn.

Hướng dẫn tính mức tổn hại “skill” Pokemon gây ra theo cấp độ hiện tại (tham khảo: pokemongo.gamepress.gg)

Mối quan hệ giữa mức độ tổn hại mà “skill” gây ra với chỉ số công, thủ hiện tại của Pokemon được tính qua công thức:

Damage = Floor(0,5 * Power * Attack/Defense * STAB * Effectiveness) + 1

Trong đó:

+ Damage là mức tổn hại “skill” gây ra ở cấp độ hiện tại của Pokemon.

+ Floor là hàm lấy số nguyên nhỏ hơn gần nhất.

+ Power là sức công phá của “skill”, được chỉ định rõ ràng.

+ Attack, Defense là chỉ số công, thủ thực tại của Pokemon theo “level”.

+ Attack = (Base Attack + AttackIV) * CPM. Trong đó: Base Attack là chỉ số tấn công cơ bản của một loài Pokemon, tra cứu được qua các địa chỉ như pokemongo.gamepress.gg; AttackIV là tiềm năng chỉ số tấn công, ước lượng được qua nhận xét Appraise mới cập nhật; CPM là hệ số theo “level” có thể được tra cứu ở đây (lưu ý “level 20,5” nghĩa là Pokemon đang ở “level” 20 và đã Power Up).

+ Defense = (Base Defense + DefenseIV) * CPM. Trong đó: Base Defense là chỉ số phòng thủ cơ bản của một loài Pokemon, tra cứu được qua các địa chỉ như pokemongo.gamepress.gg; DefenseIV là tiềm năng chỉ số phòng thủ, ước lượng được qua nhận xét Appraise mới cập nhật; CPM là hệ số theo “level” có thể được tra cứu ở đây (lưu ý “level 20,5” nghĩa là Pokemon đang ở “level” 20 và đã Power Up).

+ STAB là hệ số 1,25 được nhân lên nếu Pokemon dùng “skill” cùng hệ với mình (nếu không thì bằng 1).

+ Effectiveness là hệ số theo tính tương khắc hệ giữa “skill” chúng ta dùng với Pokemon đối phương.

muc-ton-hai-skill-pokemon-1
Power là sức công phá của “skill”, được chỉ định rõ ràng trong game. Ví dụ Power của Lick là 5, Power của Body Slam là 40.

muc-ton-hai-skill-pokemon-2
Hệ số CPM trong công thức tính chỉ số tấn công, phòng thủ thực tại của Pokemon là hệ số theo “level” có thể được tra cứu ở đây (lưu ý “level 20,5” nghĩa là Pokemon đang ở “level” 20 và đã Power Up).