cách phát
  • Cách phát Wi-Fi từ iPhone chạy iOS 10

    Trong một số hoàn cảnh, bạn chỉ có iPhone kết nối 3G mà không có kết nối mạng nào khác, cả mạng dây lẫn k ...

    Trong một số hoàn cảnh, bạn chỉ có iPhone kết nối 3G mà không có kết nối mạng nào khác, cả mạng dây lẫn không dây. Khi đó, chỉ cần biến iPhone thành điểm phát Wi-Fi là bạn có thể chia sẻ kết nối cho t ...

    đọc thêm