SE
  • SE trong iPhone SE nghĩa là gì?

    Chắc chắn SE không phải là viết tắt của từ "Super Expensive" (siêu đắt). Apple chưa giải thích những chữ ...

    Chắc chắn SE không phải là viết tắt của từ "Super Expensive" (siêu đắt). Apple chưa giải thích những chữ cái này có ý nghĩa như thế nào đối với chiếc iPhone 4 inch vừa ra mắt. Còn sau đây là những suy ...

    đọc thêm